Tomt i Björklinge -
Ring en mäklare
Tomt i Björklinge

Tomt i Björklinge

Bror Hjorths väg 4e, Björklinge Uppsala

BoendeformTomt
Tomtarea998 KvmFastighetsregistret
Pris1 600 000 kr /bud
Tomt - Bror Hjorths väg 4e
Tomt - Bror Hjorths väg 4e

Vill du veta vad din bostad är värd?

Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.
Del av tomt
Del av tomt
Karta
Karta
Karta alla fyra tomter
Karta alla fyra tomter

Bostadsbeskrivning

Tomt om 998 m² lugnt belägen i Björklinge samhälle på kort gångväg från skola, förskola, buss, matbutik och populära Långsjön för bad. Tomtköparen kan själv välja hustyp, husleverantör eller att bygga på egen hand, inom de ramar som anges i gällande detaljplan för området. I tomtpriset ingår ej anslutning till vatten/avlopp, el eller fiber.

Fastighetsinfo

ÄgandeformFriköpt - Tomt
Tomtarea998 KvmFastighetsregistret
Servitut mm.Gemensamhetsanläggning UPPSALA BJÖRKLINGE GA:1, GA1, ; Gemensamhetsanläggning UPPSALA BJÖRKLINGE-TIBBLE GA:8, GA2, ; Officialservitut vattenledning, avlopp, 0380-2017/9 - 1, 2019-04-09
Pris1 600 000 kr /bud
Status Energidekl.Behövs ej

Driftkostnad

Övrigt600 kr/år
Summa600 kr/år
KommentarBjörklinge vägsamfällighet tar ut en årsavgift om 600 kr.

Övrigt

Tomtinfo

Björklinge-Tibble 1:250

Areal enligt fastighetsregistret 998 m².

Servitut 0380-2017/9.1 avser VA-ledning. Rätt att anlägga, underhålla och förnya vatten och avloppsledningar inom ett fyra meter brett område a se aktbilaga KA2. Förmån.

Diverse om tomten

STADSPLAN

Gällande stadsplan finns bilagd. 1/5-del av tomten får bebyggas. Byggnadstypen skall vara fristående hus för bostadsändamål. Maximalt får 1 plan byggas till höjd om max 4,4 meter. Maximal taklutning är 35 grader.

FÖRRÄTTNING

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för kopia på förrättningsakt.

ANSLUTNINGSAVGIFT VATTEN/AVLOPP

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp erläggs av köparen.

Servisavgift 37 500 kr, förbindelsepunktavgift 33 250 kr, lägenhetsavgift 14 875 kr, totalt 85 625 kr. Taxa from 1/4 2020.

ANSLUTNINGSAVGIFTER EL

Anslutning till el erläggs av köparen. Upplands energi äger nätet och lämnar ut generella uppgifter gällande anslutningsavgiften. Varje anslutningsärende behandlas individuellt och priset i offerten kan skilja sig från de listade priserna nedan.

Anslutningsavgift för avståndet mellan 0-200 meter;

16-25 A (vanlig villabostad)  fast avgift 36 250 kr inkl. moms + rörlig avgift 310 kr/meter inkl moms.

Se länk;

https://www.upplandsenergi.se/elnat/48565.anslutningsavgifter.html

ANSLUTNING FIBER

Anslutning till fiber erläggs av köparen. IP-only äger nätet.

ÖVRIGT

Då fastigheterna nyligen är avstyckad är inget taxeringsvärde ännu satt. Fastighetsskatten på obebyggd tomtmark är 1%.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning UPPSALA BJÖRKLINGE-TIBBLE GA:8
GA2

De tre fastigheterna Björklinge-Tibble 1:248, 1:249, 1:250 bildar tillsammans med stamfastigheten Björklinge-Tibble 1:59 en GA. Omfattar väg för in- och utfart samt vändplats. Skall genomföras av köpare vid exploatering. Delägarförvaltas.

Gemensamhetsanläggning UPPSALA BJÖRKLINGE GA:1
GA1

De fyra fastigheterna Björklinge-Tibble 1:247, 1:248, 1:249, 1:250 ansluts till denna GA. Omfattar vägar och grönytor. Förvaltas av Björklinge vägförening.

Naturvårdsbestämmelse

Vattenskyddsområde
Akt: 03-P93/79
Beslutsdatum: 1989-11-27
Senaste ändring: 2019-11-19

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområdet varför dessa föreskrifter måste följas. Se bilaga.